دانلود رمان ورود عشق ممنوع pdf و برای موبایل

 • زمان درج : 39 ماه قبل
 • مسیر فعلی شما در سایت مجله سلامت یاثار : مجله سرگرمی یاثار-->>> دانلود کتاب-->>>
 • بخش مربوطه : دانلود کتاب
 • دانلود رمان ورود عشق ممنوع pdf و برای موبایل
 • به دلیل علاقه مندی زیادی که شما عزیزان به رمان و کتاب های داستانی دارید امروز یک رمان عاشقانه رو آماده کردم این رمان به فرمت پی دی اف و app و java  برای شما آماده شده که میتونید این کتاب رو با موبایل و یا کامپیوتر خودتون دانلود کنید و ببینید در کل با توجه به نظر افرادی که شنیدم این کتاب قشنگی هستش و طرفداران خاص خودش رو داره در سایت ما میتونید نظر خودتون رو درباره این کتاب برای ما هم قرار بدید .

  بخشی از رمان ورود عشق ممنوع

  شركت شما همون طور كه وارد كننده و صادر كننده قطعات كامپيوتر وارد كننده و صادر كننده مواد مخدر هم هستما به اون اطلاعات احتياج داريم تا بتونيم دستشونو رو كنيم مطمئنم همه اطلاعات مربوط به خروج و ورود مواد تو اون اطلاعاتيه كه سخت دنبالشونم وحضورمنم اونجا برا بدست اوردن همين اطلاعاتهولي بدون سوئيچ هيچ كاري نميشه كرد.-
  چه وحشتناك ولي اصلا بهشون نمياد از اين كارا كننشهاب-
  به منم مي يومد پليس باشم؟-
  نه راستش اولين بار كه ديدمت فكر كردم شايد تو سيرك كار مي كنيبا ناراحتي به طرف م برگشت و دهنش باز موندخوب اخه خوب اينطرفو اونطرف مي پريبراي همين گفتم شايد...خواهش مي كنم ديگه ادامه ندهببخش ولي منظوري نداشتمحرفي نزد و منم ساكت شدماخه دختر بي خودي چرا فكتو باز مي كني و هر چي توشه مي ريزي بيرون-
  ببين ببخش يه حرف بي ربط زدم ديگه قهر نكنشهاب-
  من كه قهر نكردم-
  پس چرا حرف نمي زنيشهاب-
  دارم فكر مي كنم-
  به چيشهاب-
  به اون سوئيچ فكر نمي كنم تو شركت هم بتونم پيداش كنمنفسمو دادم بيرون و دوباره بيرونو نگاه كردم-
  خوشبحال ادم حسابيا
  شهاب-
  يعني فقط ادم حسابيا مي تونن مهموني برن-
  اره ديگه................... همين مهموني رئيس ما..... اخر هفته استهيچ سالي من نمي تونم برم ... چون ادم حسابي نيستمشهاب-
  مگه ادم حسابيا چه شكلين-
  خوشگلن.... خوش لباسن ...تحصيلات دارن... خوب صحبت مي كنن.... ديگهديگه...داشتم فكر مي كردم كه يه چيز ديگه در مورد ادم حسابيا بگم كهشهاب-
  فهميدم-
  چي رو فهميدي........... اينكه ديگه ادم حسابيا چطورين ؟شهاب-
  گفتي اخر هفته-
  اره اخر هفته چه ربطي به ادم حسابيا داره اخر هفتهشهاب-
  من و تو هم بايد تو اين مهموني شركتكنيم-
  چه حال خجسته اي داري شماشهاب-
  چرا-
  كي منو شما رو دعوت مي كنهشهاب-
  اگه من بخوام حتما دعوتيم-
  يعني ميشهشهاب-
  اره چرا نشه-
  قضيه هموني نيست كه شما هر جايي بخوايد مي تونيد بريدشهاب-
  اره دقيقا-
  پس منتفيهشهاب-
  چرا-
  وقتي شما نمي توني بدون بليط سوار واحد بشي چطوري همچين جايي مي خوايد بريدديدم جواب نمي دمبرگشتم طرفش كه ديدم داره با حرص نگام مي كنه اگه دست خودشم بود فكمو ميورد پاييناب دهنمو قورت دادم باشه باشه اونطوري نگاه نكن خواستم چيزي بگم جو عوض بشهبازم همونطوري داشت نگاه مي كرد-
  جو عوض نشد؟خوب ببخشيدبرگشتم و تو جام صاف نشستم تا باز حرف بي ربط ديگه نزنمبازم ساكت بود-
  ببين شما مي خواي برو من نميام اخه مي دونم به من خوش نمي گذرهشهاب-
  صبر كن ببينم تو فكر مي كني من براي خوش گذروني مي رم-
  پس براي چي مي ري
  شهاب-
  من فقط اون سوئيچو مي خوام-
  خوب چيكاري از دست من ساخته استشهاب-
  تو هم بايد كمكم كني ....دست تنها نمي تونم(زرشك)-
  از كي هم كمك مي خوايد با استعداد تر از من كسي رو پيدا نكرديبا خنده گفت نه-
  ولي من گند مي زنم به كاراتشهاب-
  اتفاقا تو تنها كسي هستي كه مي توني برام فلشو بياري-
  منظورت چيه؟شهاب-
  صبر داشته باش بهت مي گم ....فردا صبح لازم نيست بياي سركار-
  چرا؟شهاب-
  انقدر نگو چرا جايي هم نرو تا من بيام دنبالت فهميدي-
  نرم سركار؟شهاب-
  نهخدا اخر و عاقبت منو با اين جناب سروان بخيره كنه معلوم نيست چه خوابي براي من ديدهتا صبح با افكار مختلف دست و پنجه نرم كردمدم دماي صبح خوابم بردنمي دونم چقدر خوابيده بودم كه با صداي در بيدار شدم-
  هوي چه خبره مگه سر اوردي كله سحريبا چشاي خواب الود درو باز كردم-
  اه شمايي چه خبرتهشهاب-
  تو هنوز خوابي-
  نبايد باشمشهاب-
  خوبه گفتم صبح منتظرم باش-
  اي بابا مگه مي خوايم چيكار كنيم ....اگه قرار به رفتن باشه كه اونم اخر هفته است نه الان......الانم بريد من خوابم مياد....تا صبح نخوابيدمداشتم درو مي بستم كه با دست درو نگه داشتشهاب-
  اي بابا فقط مهموني رفتن كه نيست..بايد قبلش يه كاريي بكنيم-
  خوب بريد كاراتونو بكنيد بعد بيايد دنبالم براي مهمونيشهاب-
  واي من از دست تو بلاخره سكته مي كنم-
  شما كه هنوز جوني سكته مال پيراست.....خواهش مي كنم من خوابم مياددوبار امدم درو ببندم كه خودشو پرت كرد تو خونه و در محكم بست و بهش تكيه دادشهاب-
  يه بار يه چيز بهت مي گن عين بچه ادم گوش كن و بگو چشم
  -
  مگه من بچه چيه ام كه مي گي بچه ادمشهاب-
  خواهش مي كنم برو اماده شو بريم-
  اگه نخوام چيشهاب-
  انوقت به زور مي برمت-
  انوقت منم از تون شكايت مي كنمشهاب-
  به چه جرمي-
  به جرم ورود به منزل بدون اجازه...ضرب و شتم.... تهديد...هم كلام شدن با من...ديگه ديگه فعلا هميناشهاب همين طور دهنش باز مونده بودشهاب-
  اگه خواهش كنم چي-
  خوب انوقت بايد تازه بشينم فكر كنم ببينم ارزششو داريد كه به خواهشتون فكر كنمبا صداي بلند كه چيزي كمتر از فرياد نبود گفت تازه ببيني ارزششو دارم بعد فكر كني-
  واي نه نه شما جوش نيار من الان اماده ميشمهر چي بي مخه نصيب من ميشه.... اول صبحي هل و كك پا شده امده اينجا يكي نيست بگه بابا مگه قرار چيكار كنيم........... كو اين جورابمشهاب-
  صبحونه خوردي-
  نهشهاب-
  پس يه چيز بخور ضعف نكني-
  ضعف بابات نكنه مردم ازار......... واي نه باباش ادم خوبيه-
  ممنون از لطف شما صرف شد اول صبحيوا اين چرا سوراخه حالا مقنعه ام كو.... ديدي يادم رفت جوراب بخرممتكاهارو زير رو كردم ديشب انقدر خسته بودم كه تا رسيدم هر كدومشونو يه جايي پرت كردمشهاب-
  دباغ چيكار مي كني چرا انقدر لفتش مي دي-
  امدم امدم امدم غر غرنكنخوب براي اينكه دلم ضعف نره يه نون پنير براي خودم درست كنم اين كه سر اورده ديگه وقت چايي دم كردنم ندارمرو پله ها نشستم و شروع به بستن بند كفشام كردمدستشو كرده بود تو جيب شلوارش و بر بر منو نگاه مي كردشهاب-
  تموم شدبه نون پنير تو دستم يه گاز زدم از پله ها پريدم پايين ... بله بله بله تموم شد....بفرمايد در خدمتمچند ثانيه اي بهم خير شد-
  باز چيه دوباره چيكار كردم چرا اونطوري نگام مي كنيهيچي هيچي بدو بريم

  شهاب-يعني فقط ادم حسابيا مي تونن مهموني برن-اره ديگه................... همين مهموني رئيس ما..... اخر هفته استهيچ سالي من نمي تونم برم ... چون ادم حسابي نيستمشهاب-مگه ادم حسابيا چه شكلين-خوشگلن.... خوش لباسن ...تحصيلات دارن... خوب صحبت مي كنن.... ديگهديگه...داشتم فكر مي كردم كه يه چيز ديگه در مورد ادم حسابيا بگم كهشهاب-فهميدم-چي رو فهميدي........... اينكه ديگه ادم حسابيا چطورين ؟شهاب-گفتي اخر هفته-اره اخر هفته چه ربطي به ادم حسابيا داره اخر هفتهشهاب-من و تو هم بايد تو اين مهموني شركتكنيم-چه حال خجسته اي داري شماشهاب-چرا-كي منو شما رو دعوت مي كنهشهاب-اگه من بخوام حتما دعوتيم-يعني ميشهشهاب-اره چرا نشه-قضيه هموني نيست كه شما هر جايي بخوايد مي تونيد بريدشهاب-اره دقيقا-پس منتفيهشهاب-چرا-وقتي شما نمي توني بدون بليط سوار واحد بشي چطوري همچين جايي مي خوايد بريدديدم جواب نمي دمبرگشتم طرفش كه ديدم داره با حرص نگام مي كنه اگه دست خودشم بود فكمو ميورد پاييناب دهنمو قورت دادم باشه باشه اونطوري نگاه نكن خواستم چيزي بگم جو عوض بشهبازم همونطوري داشت نگاه مي كرد-جو عوض نشد؟خوب ببخشيدبرگشتم و تو جام صاف نشستم تا باز حرف بي ربط ديگه نزنمبازم ساكت بود-ببين شما مي خواي برو من نميام اخه مي دونم به من خوش نمي گذرهشهاب-صبر كن ببينم تو فكر مي كني من براي خوش گذروني مي رم-پس براي چي مي ري

  نام فایل توضیحات رمز لینک دانلود
  - دانلود رمان ورود عشق ممنوع pdf - - - لینک دانلود
  نام فایل توضیحات رمز لینک دانلود
  - دانلود رمان ورود عشق ممنوع برای اندروید - رمان ورود عشق ممنوع برای اندروید - - لینک دانلود
  نام فایل توضیحات رمز لینک دانلود
  - دانلود رمان ورود عشق ممنوع java برای موبایل - رمان ورود عشق ممنوع java برای موبایل - - لینک دانلود

  برچسب ها : دانلود رمان ورود عشق ممنوع رمان ورود عشق ممنوع ورود عشق ممنوع ورود عشق ممنوع برای موبایل رمان ورود عشق ممنوع pdf

  آمار باز دید این مطلب دانلود رمان ورود عشق ممنوع pdf و برای موبایل
  تعداد کل بازدید ها: 2,140
  تعداد بازدید های ماه جاری: 0 نظرات و پیشنهادات

  مطالب مشابه