دانلود کتاب طراحی چهره

 • زمان درج : 50 ماه قبل
 • مسیر فعلی شما در سایت مجله سلامت یاثار : مجله سرگرمی یاثار-->>> دانلود کتاب-->>>
 • بخش مربوطه : دانلود کتاب
 • دانلود کتاب طراحی چهره
 • یکی از هنرهای گرافیکی، طراحی چهره است. در نگاه اول شاید تصور شود، برای اینکه بتوان به طراحی چهره مسلط شد، نیاز به گذارندن کلاس های تخصصی باشد. اما همیشه اینطور نیست! شما می‌توانید با رعایت یکسری اصول و تکرار و تمرین هر هنری را یاد بگیرید، خصوصاً طراحی چهره! البته ناگفته نماند که برای شروع هر کاری به اولین چیزی که نیاز دارید علاقه است. با فرض وجود علاقه، باید به سراغ دیگر موارد مهم کار رفت که در طراحی چهره؛ شناخت وسایل طراحی بسیار اهمیت دارد. متأسفانه مرجع خاصی در ایران وجود ندارد که این گونه موارد را برای هنرجوهای جوان به طور کامل بشکافد. با این حال ما در این نوشتار خبر خوبی داریم! می‌خواهیم کتابی را معرفی کنیم که علاوه بر اینکه اطلاعات خوبی در رابطه با وسایل مورد نیاز طراحی چهره در اختیارات قرار می دهد، به خوبی می تواند ذهن تان را آماده طراحی کند. در واقع می‌توانیم بگوییم که بدون هیچ کلاس و آموزش خاصی توانایی طراحی چهره، بعد از مطالعه این کتاب در شما پدیدار خواهد شد.

  کتاب طراحی چهره
  این کتاب با عنوان طراحی 0 تا 100 طراحی چهره که توسط ملیحه ناروئی و صابر طهانی نگاشته شده است در 30 صفحه شما را آماده طراحی خواهد کرد. در این کتاب کم حجم در خصوص وسیله های ابتدائی طراحی چهره، مداد و انواع آن، نحوه تشخیص کاغذ های اصل، چگونگی استفاده از پنبه و یا تامپو در طراحی و چگونگی روش انجام اصولی طراحی و... بحث خواهد شد. با توجه به اینکه زبان ساده این کتاب مورد توجه علاقمندان قرار گرفته است، حتم داریم که با یک بار خواندن آن نیز به طور کامل متوجه چگونگی انجام کار خواهید شد. پس شدیداً توصیه می‌کنیم که اگر به نقاشی علاقمند هستید، با وجود اینکه حتی از آن هیچ نمی‌دانید، حتماً این کتاب را مطالعه نمایید.

  بخشی از کتاب طراحی چهره

  ایــن کنجــکاوی و اشــتیاق بــه یادگیــری تــا اکنــون بــا مــن بــوده اســت و خواهــد بــود، حتــی زمــان جوانــی کــه بــرای مجــلات و مســابقه هــا کاریکاتــور میکشــیدم همیشــه از کیفیــت کار بعضــی اســاتید و کاریکاتوریســت هــای خارجــی شــگفت زده میشــدم، و ســعی میکــردم همــه مــواد را اســتفاده کنــم تــا کاریکاتــور مــن نیــز ماننــد آن هــا شــود و دوبــاره بــا طراحــی دیجیتــال آشــنا شــدم کــه تقریبــا حرفــه ای هــا بــا آن طراحــی میکردنــد و دیگــر مجــلات و نشــریات کمتــر طراحــی دســتی قبــول مــی کردنــد، بگذریــم، شــاید شــما بــه خوبــی طراحــی میکنیــد ولــی نمــی دانیــد از چــه وســایلی بهتــر اســت اســتفاده کنیــد

  معمــول تریــن روش بــرای محــو کــردن ســایه ای و نــرم کــردن خطــی اســتفاده از انگشــت مــی باشــد ولــی معمــولا درصــد رطوبــت یــا چربــی روی پوســت ممکــن اســت حاصــل زمانــی کــه بــرای طراحــی گذاشــته ایــد خــراب کنــد.امــا اســتفاده از دســتمال کاغــذی بــرای ســایه هــای ســخت مناســب تــر اســت، چــون بافــت دســتمال کاغــذی ضخیــم مــی باشــد.ولــی بــرای ســایه هــای نــرم تــر تامپو(نوعــی ابــر مخصــوص طراحــی) و دســتمال کاغــذی اســتفاده مــی شــود، اســتفاده هوشــمندانه گــوش پــاک هــم بــرای مناطــق ظریــف و کوچــک دور چشــم مــی باشــد.بــا پنبــه و تامپــو و گــوش پــاک کــن و پــودر گرافیــت یــا زغــال مــی توانیــد تیرگــی هــای ملایمــی نیــز

  نام فایل توضیحات رمز لینک دانلود
  - دانلود کتاب طراحی چهره - دانلود کتاب طراحی چهره - - لینک دانلود
  نام فایل توضیحات رمز لینک دانلود
  - دانلود کتاب طراحی چهره - دانلود کتاب طراحی چهره - - لینک دانلود

  برچسب ها : دانلود کتاب کتاب طراحی چهره کتاب کتاب طراحی چهره کتاب طراحی چهره دانلود کتاب داستان نقاشی کتاب داستان نقاشی دانلود کتاب داستان نقاشی کتاب طراحی چهره کتاب داستان نقاشی کتاب طراحی چهره کتاب کتاب طراحی چهره بدون سانسور دانلود pdf کتاب طراحی چهره دانلود کتاب کتاب طراحی چهره صابر طهانی کتاب کتاب طراحی چهره صابر طهانی صابر طهانی

  آمار باز دید این مطلب دانلود کتاب طراحی چهره
  تعداد کل بازدید ها: 882
  تعداد بازدید های ماه جاری: 0 نظرات و پیشنهادات
  نارین در 2022-07-12 19:23:23 گفته :

  عالی بود

  مطالب مشابه