https://avatajhiz.com/wp-content/uploads/Ex-001271_001.jpg

درباره این بخش :
خرید محصولات شیمیایی اکسیر اتریش - آوا تجهیز ازما
نام : خرید محصولات شیمیایی اکسیر اتریش - آوا تجهیز ازما

دی اتیل اتر به شدت اشتعال پذیر است و به دلیل اینکه به شدت فرَار بوده و وزن گاز اتر از هوا کمتر است ، بخار اتر در ارتفاع پایین از سطح زمین حرکت می کند و آتش به وجود آمده می تواند تا مسافت زیاد را حرکت نماید . این حتی در صورتی که تنها در این ماده باز باشد، ممکن است گاز خروجی از آن خود را به منبع اشتعال رسانده و منجر به آتش گرفتن کل بطری آن بشود. منبع اشتعال آن لزوما حتما نباید شعله باشد و الکتریسیته ساکن، پلیت داغ یا هیتر می توانند موجب آتش گرفتن آن شوند.تگهای این پست
https://avatajhiz.com/wp-content/uploads/Ex-001271_001.jpg خرید محصولات شیمیایی اکسیر اتریش - آوا تجهیز ازما