دیواره رحم

درباره این بخش :
چرا دیواره رحم ضخیم می شود و چه درمانی دارد
نام : چرا دیواره رحم ضخیم می شود و چه درمانی دارد

ضخیم شدن دیواره رحم وقتی رخ می دهد که پوشش درون رحم ضخیم گردد این ضخیم شدن به معنی سرطان نیست ولی امکان دارد به سرطان منجر شود.تغیر های دیواره رحم در زمان قاعدگی جوابی به هورمون ها استودر طول بخش اول چرخه هورمون استروژن به وسیله تخمک تولید می گرددتگهای این پست
دیواره رحم چرا دیواره رحم ضخیم می شود و چه درمانی دارد